Περιγραφή έργου

Πλατυποδία στους ενήλικες

 

Διακρίνεται σε χαλαρή ,δύσκαμπτη, συγγενής και επίκτητη.

Όπως και στα παιδιά η συνήθης εικόνα είναι αυτή μίας χαλαρής πλατυποδίας χωρίς προφανές αίτιο. Παρ’ όλα αυτά οι υποκείμενες παθήσεις είναι αρκετά συχνές έτσι ώστε να απαιτείται μία πιο λεπτομερής κλινική εξέταση για πιθανή παθολογική συνδεσμική χαλαρότητα, συνοστεώσεις του ταρσού, παθήσεις του τένοντα του οπίσθι­ου κνημιαίου, μετατραυματική παραμόρφωση, εκφυλι­στική αρθρίτιδα, νευροπάθειες, και παθήσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την διαταραχή της μυϊκής ισορροπίας.

 

Πλατυποδία στους ενήλικες-Κλινική εικόνα

 

Χαλαρή πλατυπο­δία: Αν και οι περισσότεροι ενήλικες με χαλαρή πλατυπο­δία είναι ασυμπτωματικοί ορισμένοι αναφέρουν πόνο με­τά από περιόδους παρατεταμένης βάδισης ή όρθιας στά­σης. Όταν ο ασθενής ορθοστατεί η αποπλάτυνση της πο­δικής καμάρας είναι προφανής. Όταν ο ασθενής στηρίζεται στις άκρες των δακτύ­λων, οι πτέρνες έρχονται σε φυσιολογική ραιβότητα.

Η επίκτητη και η δύσκαμπτη πλατυποδία είναι συνή­θως επώδυνες. Οι πτέρνες δεν έρχονται σε ραιβότητα ό­ταν ο ασθενής στηρίζεται στις άκρες των δακτύλων και η πλατυποδία μπορεί να μην διορθώνεται παθητικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις μία λεπτομερής κλινική εξέταση για κάποια πιθανή υποκείμενη πάθηση είναι σημαντική.

 

Πλατυποδία στους ενήλικες-Θεραπεία

 

Η ασυμπτωματική πλατυποδία δεν χρειάζεται θερα­πεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος για περιορισμό των δραστηριοτήτων.

Η συμπτωματική χαλαρή πλατυποδία θα πρέπει να α­ντιμετωπίζεται συντηρητικά με προσαρμογή των υποδη­μάτων, υποστήριξη της ποδικής καμάρας και ασκήσεις ε­νίσχυσης των μυών. Αν τα συμπτώματα επιμένουν και ανάλογα με την περίπτωση μπορει να αποφασιστει  χειρουργική αντιμετώπιση με επιμύκυνση του αχιλλείου τένοντα , οστεοτομία πτέρνης κ.α.

Η συμπτωματική δύσκαμπτη πλατυποδία μπορεί να ο­φείλεται σε συνοστέωση του ταρσού σε μετατραυματική αρθρίτιδα της υπαστραγαλικής άρθρωσης, σε ουρική ή φλεγμονώδη αρθρίτι­δα. Μετά τον αποκλεισμό αυτών των παθήσεων παραμένει ένα ποσοστό ασθενών στους οποίους δεν μπορεί να εντο­πισθεί κάποια ειδική παθολογία. Σε αυτή την ομάδα ανή­κουν κάποιες από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Ορισμέ­νοι από αυτούς του ασθενείς θα ανταποκριθούν σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. ‘Άλλοι από την ακινη­τοποίηση σε ένα περιπατητικό γύψο για 6-8 εβδομάδες. Εάν ανακαλυφθεί κάποια πτερνοσκαφοειδής γέφυρα αυτή μπορεί να αφαιρεθεί παρά το γεγονός ότι δεν είναι βέβαιο ότι αυτή αποτελεί και το αίτιο. Οι μετατραυματικές βλάβες και η οστεοαρθρίτιδα του ταρσού μπορεί να απαιτήσουν κάποια αρθρόδεση. Για τους υπόλοιπους ασθενείς η προ­σοχή στην χρήση άνετων υποδημάτων και συμπτωματική αναλγητική αγωγή, ή η χρήση πάτων υποστήριξης και όχι διόρθωσης της ποδικής καμάρας είναι η καλύτερη θεραπεία.

Η πλατυποδία που συνοδεύεται από τενοντίτιδα του ο­πίσθιου κνημιαίου μπορεί να αντιμετωπισθεί με αντιφλεγ­μονώδη, έγχυση κορτικοστεροειδών και χρήση ορθωτικών υποδημάτων στα αρχικά στάδια. Σε πιό προχωρημένα στάδια με εγκατεστημένη ανεπάρκεια ή ρήξη του οπίσθιου κνημιαίου τένοντα η χειρουργική θεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη ιδιαίτερα στους νέους και δραστήριους ανθρώπους . Στους ηλικιωμένους ή στους ασθενείς με περιορισμένη δραστηριότητα μπορεί να είναι επαρκής η χρήση ενός νάρθηκα.

 

tibpost

Σημεία εντονότερου πόνου σε τενοντίτιδα του οπισθιόυ κνημιαίου. Εκφύλιση του τένοντα αυτου μπορεί να οδηγήσει σε πλατυποδία